KORVAUKSET

LISÄETUUSKORVAUKSET SAIRAANHOITO­KUSTANNUKSISTA

Kassa korvaa tarpeellisesta sairaanhoidosta johtuvia kustannuksia, kun vakuutettu sairauden tai raskauden ja synnytyksen johdosta hakeutuu lääkärin tai asianmukaisen ammattikoulutuksen saaneen henkilön hoitoon.

Sairaanhoidon kuluihin lisättyjä toimistomaksuja tai laskutuspalkkioita sairauskassa ei korvaa.

LÄÄKÄRINPALKKIOT

Kassa korvaa lääkärin normaaleista vastaanottopalkkioista 75 %, kun kyseessä on muun kuin hammassairauden parantamiseksi välttämätön hoito.

Yksityisessä hoitolaitoksessa tehdystä leikkauksesta tai siihen verrattavasta toimenpiteestä perittyä lääkärinpalkkiota ei korvata, ellei hallitus katso kohtuulliseksi suostua palkkion korvaamiseen joko kokonaan tai osaksi.

SAIRAALA-, POLIKLINIKKA- TERVEYSKESKUSMAKSUT

Kassa korvaa sairaalan poliklinikka- ja päiväkirurgiamaksut kokonaan.

Sairaalan ja terveyskeskuksen hoitopäivämaksu enintään keskussairaalan muussa kuin psykiatrisessa toimintayksikössä annetusta lyhytaikaisesta hoidosta perittävän hoitopäivämaksun enimmäismäärään saakka. Korvausta suoritetaan enintään 90 vuorokaudelta saman sairauden johdosta.

Kassa korvaa sairaalan tai terveyskeskuksen perimän lääkäritodistuspalkkion kokonaan, jos todistus on kirjoitettu sairauslomaa tai lääkkeiden erityiskorvausoikeutta varten ja todistus on kassassa.

LÄÄKKEET

Kassa korvaa lääkärin määräämät lääkkeet, kliiniset ravintovalmisteet, niitä vastaavat tuotteet ja perusvoiteet silloin, kun korvausta on saatu myös sairausvakuutuslain nojalla. Korvausperusteeksi katsotaan se hinta, josta sairausvakuutuslain mukainen korvaus on laskettu eli ns. viitehinta.

Jos vakuutetulle apteekissa tarjotaan lääkärin määräämän lääkkeen tilalle halvempaa viitehintaista valmistetta eikä vakuutettu halua vaihtaa määrättyä lääkettä tarjottuun halvempaan vaihtoehtoon, maksaa hän näiden lääkkeiden hinnanerotuksen apteekille itse.

Korvauksen edellytyksenä on , että kustannuksista suoritetaan myös sairausvakuutuslain mukaista korvausta, esimerkiksi useimmat käsikauppalääkkeet eivät ole korvattavia. Jos apteekista ei saa suorakorvausta, hakemuksen liitteeksi tarvitaan apteekin laskelma.

TUTKIMUS JA HOITO

Kassa korvaa lääkärin määräämistä laboratoriotutkimuksista, patologian alaan kuuluvista tutkimuksista näytteenottoineen sekä radiologisista tutkimuksista ja toimenpiteistä 70% peritystä maksusta. Lääkärin määräämä sytostaatti-, säde- ja keinomunuaishoito sekä valohoito korvataan enintään keskussairaalan muun kuin psykiatrisen toimintayksikön alimman maksuluokan mukaiseen määrään saakka.

Tutkimus- ja hoitomääräys on hankittava ennen hoitoihin menoa. Määräys on voimassa vuoden ajan lääkärin määräyspäivästä lukien. Yhdellä määräyksellä korvataan enintään 15 tutkimus- tai hoitokertaa, jotka on otettava vuoden kuluessa määräyksen allekirjoituspäivästä lukien.
Annetun hoidon on vastattava saatua määräystä. Huomaa, että jos maksat jokaisen hoitokerran erikseen, korvausta on haettava kuuden kuukauden kuluessa maksupäivästä lukien.

FYSIOTERAPIA/KIROPRAKTION HOITO

Lääkärin määräämästä kiropraktikon hoidosta, fysioterapiasta ja fysioterapeuttisista tutkimuksista korvataan 70%, korkeintaan 12 hoitokertaa saman kalenterivuoden aikana. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärin määräys.

HAMMASHOITO

Kassa korvaa vähintään kaksi vuotta kassaan kuuluneelle hammaslääkärin, erikois- hammasteknikon ja suuhygienistin suorittamasta hoitotyöstä perityn palkkion tai maksun. Hoitotyönä pidetään myös hampaiden tutkimusta, oikomishoitoa, proteettisia toimenpiteitä ja hammasteknistä työtä. Hammaslääkärin määräämät kuvantamiset korvataan tutkimuksena 70%.

Hammashoidon lisäetuutena suoritettavan korvauksen määrä on enintään kassankokouksen vuosittain ilmoittaman enimmäismäärän verran vuodessa.

Korvaus on 350,00 € vuonna 2024.

Hammaslääkärin palkkio korvataan myös, mikäli kyseessä on muun sairauden kuin hammas-sairauden parantamiseksi välttämätön hoito.

SILMÄLASIT

Kassa korvaa vähintään kaksi vuotta kassaan kuuluneelle lääkärin tai optikon määräämien yksien silmälasien hinta kassankokouksen vuosittain ilmoittamaan enimmäismäärään saakka korvauskertaa kohti. Korvauksen edellytyksenä on, että silmälasien linssit on hiottu optisesti näkökykyä korjaaviksi.

Korvaus on 300,00 € vuonna 2024. Korvauksen liitteeksi tarvitaan vahvuustodistus.

Korvausta voidaan suorittaa uudelleen, jos uudet silmälasit on hankittu sen jälkeen, kun on kulunut vähintään kaksi vuotta edellisten silmälasien korvaamisesta.

Sairauskassasta saa myös maksusitoumuksen, jolla optikkoliike laskuttaa sairauskassaa vakuutetun silmälasihankinnasta enimmäiskorvaukseen saakka. Käytännöstä on sovittu Lahden Silmäaseman ja Optikko Nymanin kanssa Nastolassa. Muutkin optikkoliikkeet yleensä suostuvat laskutuskäytäntöön.

Silmäasema myöntää alennuksia kassan vakuutetuilla, tarkista ajantasaiset edut kassan kotisivuilta Ajankohtaista -osiosta.

APUVÄLINEET

Kassa korvaa vakuutetulle lääkärin määräämien sidosten, apuvälineiden ja tekojäsenten hankkimisen kassankokouksen vuosittain ilmoittamaan enimmäismäärään saakka korvauskertaa kohti, jos niitä ei ole mahdollista saada joko pysyvästi tai tilapäisesti ilmaiseksi ja rajoittaen kassan vastuu enintään siihen määrään, jossa on otettu huomioon muualta saatavissa oleva korvaus tai maksualennus.

Kassa korvaa lääkärin määräämien hoitovälineiden, laitteiden ja mittarien hankkimisen enintään 100,00 € vuodessa ja samaa apuvälinettä kahden vuoden kuluttua.

MATKAT JA MAJOITUS

Kassa korvaa sairaanhoidon kannalta välttämättömät matkat sekä apuvälineiden hankkimisen tai ylläpitämisen kannalta välttämättömät matkat kokonaan silloin, kun kustannuksista suoritetaan myös sairausvakuutuslain mukaista korvausta.

Matkat korvataan lähimpään mahdolliseen hoitopaikkaan halvinta matkustustapaa käyttäen ellei muuta matkustustapaa sairauden laadun vuoksi tai liikenneolosuhteista johtuen ole pidettävä välttämättömänä.

Erityiskulkuneuvon (esim. taksi, oma auto, ambulanssi) tarpeen arvioi yleensä lääkäri tai muu terveydenhuollon henkilö. Korvausta ei kuitenkaan suoriteta niistä taksilla tehdyistä matkoista, joita ei ole tilattu Kelan osoittaman keskitetyn tilausvälityskeskuksen kautta ja jotka eivät kerrytä vakuutetun vuotoista matkojen omavastuuosuutta

Oman auton käytöstä maksettava korvaus on 0,33 euroa/km.

Kassa korvaa tarpeellisista majoittumiskustannuksista, jos vakuutettu on korvattavan matkan aikana joutunut yöpymään majoitusliikkeessä tai hoitolaitoksen potilaita varten järjestämässä majoituspaikassa. Korvausta maksetaan kuitenkin enintään siihen määrään saakka, mitä yöpymisen sijasta matkat olisivat tulleet maksamaan.

KELA / Matkakorvaukset

HAUTAUSAVUSTUS

Hautausavustus vuonna 2024 on 749,00 €.

KORVAUSTEN HAKEMINEN

Haettaessa korvausta sairaanhoidon kustannuksista tulee kassalle toimittaa alkuperäiset laskut, mahdolliset kelalomakkeet ja muut liiteet sekä kuitit suoritetuista maksuista sekä täytetty korvaushakemus.

Kustannuksiin mahdollisesti sisältyviä toimistomaksuja tai laskutuslisiä sairauskassa ei korvaa.

Kuitiksi käyvät mm. hoitolaitoksen antama kuitti, pankin antama kuitti tai pankin maksuautomaatista tulostettu kuitti (kun maksu on jo tapahtunut), kotipäätteeltä tulostettu kuitti, josta löytyy arkistointitunnus tai merkintä "maksettu/vahvistettu" tai tiliotekopio.

Matkakorvausta haettaessa on täytettävä matkakorvaushakemus. Jos korvausta tehdystä matkasta haetaan erityiskulkuneuvon (esim. oma auto, taksi) käytön kustannusten mukaan, tulee pääsääntöisesti yli 100 kilometrin matkoista toimittaa myös hoitolaitoksen antama todistus erityiskulkuneuvon tarpeesta.

Jos sairaanhoidon kustannukset ovat aiheutuneet vapaa-aikana sattuneesta tapaturmasta, tulee täyttää myös tapaturmaselvitys.

Sairaanhoidon kustannuksista korvausta on haettava kuuden kuukauden kuluessa kustannusten maksupäivästä lukien. Matkakorvausta on haettava kuuden kuukauden kuluessa matkapäivästä lukien.

Hautausavustusta on haettava vuoden kuluessa kuolinpäivästä lukien. Hautausavustusta haetaan toimittamalla kassalle virkatodistus tai väestörekisteriote, josta kuolinpäivä käy ilmi.